Navigácia

 • Usmernenie ministra pre prijímacie skúšky na stredné školy

  Vážení rodičia,

  dňa 23. 2. 2021 vyšlo nové Usmernenie pre zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy. Plné znenie usmernenia nájdete v priloženom dokumente. 

  usmernenie_ministra.pdf​​​​​​​

 • Zatvorenie škôl od 1. 3. 2021

  Vážení rodičia,

  v súlade so znením vyhlášky RÚVZ v Trenčíne Vám oznamujeme, že od 1. 3. 2021 sa prerušuje prezenčné vyučovanie v detských jasliach, materských školách, základných školách a stredných školách v okresoch Trenčín, Myjava a Nové Mesto nad Váhom. 

  Z tohto dôvodu školy (vrátane 1. stupňa) od 01. 03. 2021 prechádzajú na dištančnú výučbu.

  Návrat k prezenčnej forme vyučovania závisí od vývoja hygienicko-epidemiologickej situácie. O spôsobe, podmienkach a termíne návratu do škôl Vás budeme informovať prostredníctvom školskej stránky.

  ​​​​​​​Vyhlaska_zatvorenie_skol.pdf


  Trenčín 26.2.2021                                                          

                                                                                                                     Mgr. Milan Marton, riaditeľ školy

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku reprezentoval našu školu v kategórii 1A Matúš Bača zo 7. C, ktorý obsadil 5. miesto. V kategórii 1B sa Martin Šamaj z 9. A umiestnil tiež na 5. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. Blahoželáme!!!

  Do krajského kola Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1C priamo postúpila Martina Matejková z 9. A, ktorá obsadila krásne 4. miesto a zároveň sa stala aj úspešnou riešiteľkou.

  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie úspechy nielen v angličtine!!!

 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 11. februára 2021 sa online formou uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympády. Našu školu reprezentovalo osem žiakov v 4 kategóriách. Najväčší úspech dosiahol Dušan Benko z 8. B, ktorý v kategórii D zvíťazil a postúpil do krajského kola. Okrem neho sa úspešnými riešiteľmi stali títo žiaci:

  Kategória C:

  Andrej Fabo z 9. B - 4. miesto

  Eliška Dlábiková z 9. B - 9. miesto

   

  Kategória D:

  Jakub Mikuš z 8. B - 5. miesto

   

  Kategória E:

  Peter Bušo zo 7. B - 5. miesto

   

  Kategória F:

  Viktor Stefan zo 6. A - 6. miesto

   

  Všetkým žiakom srdečné blahoželáme a Dušanovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

 • Upresnenie informácií k nástupu na prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa

  Podmienky nástupu dieťaťa do školy sú nasledovné:

  V pondelok pri vchode do budovy školy musí každý žiak:

  1. odovzdať vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (môžete stiahnuť tu:  Cestne_vyhlasenie_-_skoly_-_obaja_zakonni_zastupcovia.pdf ), 
  2. poskytnúť k nahliadnutiu negatívne testy oboch zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19. Takisto bude  akceptovaný aj doklad o druhom zaočkovaní, po ktorom uplynulo 14 dní. V prípade, že rodičia nemajú možnosť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti vytlačiť zo stránky školy, budeme akceptovať aj rukou prepísaný a podpísaný text vyhlásenia.

  Negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní. Po vypršaní platnosti testu musí zákonný zástupca neodkladne doložiť nový test, inak dieťa nebude môcť navštevovať školu. Triedne učiteľky budú kontrolovať platnosť testov a komunikovať s rodičmi.

  Ak dieťa nenastúpi na prezenčné vzdelávanie, bude naďalej vzdelávané len formou zadávania úloh (nie online formou).

   

  Ďalšie informácie pre vstup do školy:

  V pondelok, aby sme urýchlili vstup do školy a nevyhnutnú administráciu, budú deti vstupovať do školy podľa nasledovného kľúča.

  Vchod A (hlavný vchod): 1.B, 2.C, 3.C,

  vchod B (pri strieške na bicykle): 1.C, 4.B, 4.C, 3.B,

  vchod C (pod triedami APROGEN): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 2.B

  Pri vchodoch prebehne meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola rúšok a preberanie tlačív.

  Od utorka už budú žiaci vstupovať do budovy hlavným vchodom ako za normálnych okolností.

  Informacna_povinnost.pdf

 • Aktuálne informácie k nástupu žiakov 1. stupňa do školy

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia krízového štábu Mesta Trenčína a RÚVZ Vám oznamujeme, že od 22.2.2021 začína prezenčné vyučovanie pre žiakov prvého stupňa.

  Je potrebné, aby sa dieťa pri nástupe do školy preukázalo platným dokladom o negatívnom testovaním OBOCH zákonných zástupcov alebo potvrdením o prekonaní choroby Covid-19 a zároveň čestným vyhlásením.

  Text čestného vyhlásenia, prípadne ďalšie potrebné dokumenty a inštrukcie budeme priebežne zverejňovať na stránke školy hneď, keď ich budeme mať k dispozícii.

  ŠKD bude fungovať v doterajšom režime. (Ranný ŠKD nie, popoludní do 16:00 hod.)

  Školská jedáleň bude k dispozícii v normálnom režime, na obedy od pondelka sú zapísaní všetci žiaci 1. stupňa, ktorí sa bežne stravujú v školskej jedálni. Prosíme rodičov tých detí, ktoré v pondelok nenastúpia na vyučovanie, aby svoje dieťa z obedu/obedov odhlásili v priebehu zajtrajšieho dňa.

                                                                                                                                           

 • Školská Športová Minútka

  Milí žiaci,

  a je to tu! Druhé kolo Školskej Športovej Minútky! Tento raz sa uskutoční nielen medzi triedami, ale súpermi budú aj žiaci zo ZŠ Východná. Súťaž sa bude konať od 15. februára do 28. februára 2021.

  Pre pripomenutie:

  Keď počas dňa vykonáte akúkoľvek pohybovú aktivitu, zaznamenajte si do formulára, koľko minút ste jej venovali. Formulár nájdete na linku: http://sportovaminutka.tk/Výhru dostane trieda s najlepšími výsledkami z každej kategórie (prvý a druhý stupeň) a na záver vyhodnotíme aj najlepšiu školu.

  Ak by ste mali nejaké otázky, pokojne nás kontaktujte na: kubranski.nadsenci@gmail.com

  Tešíme sa na Vaše výkony a športu zdar!

    Tím Kubranskí Nadšenci

 • Aktuálny oznam

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na základe odporúčania Krízového štábu mesta Trenčín a Rozhodnutia RÚVZ Trenčín zostanú základné školy a základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín od 08. 02. 2021 zatvorené. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

 • Informácie k štúdiu na stredných školách

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021)Vám oznamujeme, že došlo k zmenám termínov a podmienok prijatia na štúdium nasledovne:

  1. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
  2. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č.1Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.
  3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

   

   Spomínané prílohy a plné znenie rozhodnutia nájdete  v prílohe.

   

  Rozhodnutie ministra k termínom prijímacieho konania (4.1.2021)

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021:

  • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
  • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
  • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
  • do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

  Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

  • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

  Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

  • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
  • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

  Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

  Prílohy: 

  18512.pdf

  18513.pdf

  18514.pdf

  18516.pdf

 • Pripomienka

  Pripomíname našim milým žiakom, že 1. 2. 2021 bude prebiehať vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu. Polročné prázdniny boli zrušené.

 • Školská Športová Minútka

  Milí žiaci,

  dúfame, že ste si užili vianočné prázdniny, oddýchli si a teraz ste pripravení opäť športovať, lebo máme pre Vás pripravených niekoľko noviniek:

  V prvom rade by sme sa chceli úprimne ospravedlniť výherným triedam súťaže Školská Športová Minútka, lebo v dôsledku súčasnej koronakrízy sme nemali možnosť odovzdať Vám výhru. Táto situácia nás veľmi mrzí a ihneď, ako to bude možné, sa ju pokúsime napraviť.

  Druhá a najdôležitejšia informácia: S radosťou Vám oznamujeme, že sme sa rozhodli usporiadať aj druhé kolo súťaže Školská Športová Minútka. Termín sme ešte nestanovili, ale momentálne sa dohadujeme s ďalšími školami na spolupráci a zapojení sa do súťaže.

  Nezabudnite športovať a zostaňte zdraví! Tešíme sa na Vás!

  tím Kubranskí Nadšenci

 • Aktuálny oznam od školského špeciálneho pedagóga

  Vážení rodičia,

  opäť sme sa ocitli v podmienkach dištančného vzdelávania, preto aktualizujem oznam. Osvedčila sa nám komunikácia cez Edupage - s Vami – zákonnými zástupcami, aj Vašimi deťmi – našimi žiakmi.

  Na web stránke školy vľavo v Navigácii nájdete záložku Školský špeciálny pedagóg. V nej sú informácie ohľadom telefonického a mailového kontaktu na mňa. Okrem toho si môžete vybrať z jednotlivých aktivít a cvičení pre domácu prácu s dieťaťom s určitými ťažkosťami v učení. Tie postupne dopĺňam a aktualizujem.

  Prosím, skontrolujte si svoje prihlasovacie údaje. Ak sa niekto neviete prostredníctvom nich prihlásiť, je potrebné riešiť to cez triedneho učiteľa. Ten Vaše prihlasovacie údaje zaktualizuje a sfunkční.

  Občas, prosím, prezrite Vašu schránku správ, či v nej nenájdete nejaký odkaz. Neváhajte kontaktovať aj Vy mňa, ak budete niečo potrebovať.

  Ďakujem za spoluprácu.

   

  S pozdravom

   

  Mgr. Ivana Hajková, školský špeciálny pedagóg

   

   

 • Aktuálne informácie

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia krízového štábu Vám oznamujeme, že materské a základné školy v Trenčíne zostanú zatvorené minimálne do 25. januára 2021. Dôvodom je epidemiologická situácia v meste a jeho okolí. „Sme v neustálom kontakte s RÚVZ Trenčín a rozhodujeme sa na základe aktuálnych informácií a predpokladov. Aktuálna epidemiologická situácia, teda ochrana zdravia našich obyvateľov je pre nás absolútnou prioritou, ktorá je nad všetkým ostatným. Vo štvrtok 14.1. bude mať mesto ďalší krízový štáb a podľa správy z RÚVZ sa budeme rozhodovať. Situáciu budeme v Trenčíne vyhodnocovať každý týždeň,“ informoval primátor R. Rybníček. Akékoľvek nové rozhodnutia (písomne podložené) ohľadom nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie uverejníme na našej školskej webovej stránke. 

 • Aktuálne informácie k nástupu do škôl

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu boli ministrom školstva vydané nasledovné pokyny týkajúce sa vyučovania v najbližších dňoch:

  • Testovanie žiakov, rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení sa v pôvodne avizovanom termíne 7.1. 2021 – 9.1.2021 neuskutoční,
  • Od 11.1. 2021 sa bude vyučovanie realizovať dištančným spôsobom*– aj na prvom stupni základných škôl,
  • Od 18.1.2021 sa bude vyučovanie na I. stupni ZŠ realizovať prezenčnou formou, na II. stupni bude vzdelávanie pokračovať dištančnou formou,
  • V dňoch 22.1.2021 – 24.1.2021 sa bude vykonávať testovanie** žiakov II. stupňa, ich rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení,
  • Od 25.1.2021 by vzdelávanie na oboch stupňoch ZŠ malo byť realizované prezenčnou formou,
  • Od 25.1.2021 so začiatkom prezenčného vzdelávania žiakov II. stupňa by mala začať prevádzka aj ZUŠ a CVČ.

  *Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu platného od 26.10.2020, prvý stupeň bude postupovať podľa rozvrhu, ktorý bude vychádzať z pokynov pre dištančné vzdelávanie, žiaci ho dostanú od triednych učiteľov.

   

  ** V súvislosti s plánovaným testovaním a potrebou jeho organizačného zabezpečenia žiadame rodičov, aby sledovali aplikáciu Edupage a nanajvýš zodpovedne pristúpili k vyjadreniu záujmu o testovanie, a teda i nástupom žiakov na prezenčné vyučovanie. Pri zisťovaní záujmu v decembri sa vyjadrilo iba približne 50 percent rodičov. Takáto spätná väzba môže viesť k značným komplikáciám pri zabezpečovaní testovania,  a teda i obnoveniu prezenčného vyučovania na druhom stupni. Opätovné zisťovanie záujmu o testovanie budeme realizovať v najbližších dňoch, najneskôr do 10.1.2021.

  Zároveň sa obraciame s prosbou o pomoc na rodičov, ktorí spadajú do niektorého z nasledovných profesijných zaradení

  • lekár,
  • zubný lekár,
  • sestra,
  • zdravotnícky záchranár,
  • praktická sestra,
  • profesionálny vojak, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie,

   

  a boli by ochotní vypomôcť pri testovaní na pozícii zdravotníka, aby nás kontaktovali prostredníctvom nasledovného linku  https://forms.gle/7tUk1w1DLeBB7QFm9 najneskôr do 11.1.2021. Ďakujeme.

   

  Samozrejme, situácia sa stále vyvíja a v prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

 • Prianie k Vianociam

  Milí rodičia, žiaci, priatelia školy,

  dovoľte, aby som Vám v mene zamestnancov školy i vo svojom mene poprial krásne Vianoce. Verím, že v období, ktoré práve prežívame a nie je veľmi optimistické, dokážete spolu so svojimi blízkymi stráviť chvíle plné pokoja a pohody, chvíle, ktoré budú naozaj vianočné a šťastné...

  Mgr. Milan Marton

 • Práce žiakov 9. A

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  aj takéto vianočné stromčeky vedia žiaci z 9. A vytvoriť v programe Python. V prílohe Vám prinášame aj obrázok programu, ktorý dokumentuje, ako stromčeky vznikajú. Na prvý pohľad to vôbec nevyzerá jednoducho, ale naši šikovní deviataci to zvládajú s ľahkosťou. Posielajú Vám aj krátky pozdrav a prianie - šťastné a veselé Vianoce!

 • Testovanie žiakov a zákonných zástupcov

  Vážení rodičia,

  v súvislosti s plánovaným obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás prosíme o vyjadrenie záujmu/nezáujmu o pretestovanie žiaka a jedného zákonného zástupcu pred nástupom do školy.Testovanie by malo prebiehať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v januári. Svoj záujem/nezáujem, prosím, vyjadrite hlasovaním, ktoré Vám bolo odoslané na Vaše rodičovské konto, hlasovanie sa týka žiakov 5.-9. ročníka. Termín hlasovania je do nedele 20. 12. 2020 do 20:00. Prosíme všetkých o hlasovanie, aby sme získali čo najpresnejšie informácie.

 • Dôležitá informácia

  Žiadame rodičov žiakov 1. C triedy, aby zajtra (18. 12. 2020) nechali svoje deti doma. Dôvodom je prítomnosť pozitívne otestovanej osoby v triede. Túto informáciu sme dostali až vo večerných hodinách, preto rodičov prosíme o pochopenie a akceptovanie tejto situácie. 

 • PROJEKT UČENIE HROU

  PROJEKT  UČENIE  HROU

  Prostredníctvom Občianskeho združenia pri ZŠ KUBRA - ARCHA a v spolupráci s inkluzívnym tímom (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, školský sociálny pedagóg) sa naša škola zapojila do projektu UČENIE  HROU. Projekt ponúklo mesto Trenčín a jeho cieľom bolo poskytnúť školám možnosť získania pomôcok, hier, materiálov, ktoré uľahčia a zároveň spestria prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Získané pomôcky a vybavenie skvalitní a obohatí prácu členov inkluzívneho tímu aj asistentov učiteľa pri individuálnej práci so žiakmi.

  Za finančnú podporu projektu patrí naše poďakovanie mestu TRENČÍNObčianskemu združeniu pri ZŠ KUBRA - ARCHA.

 • Vyhodnotenie súťaže Školská športová minútka

  Milí žiaci,

  prinášame Vám vyhodnotenie súťaže Školská športová minútka. Víťaznou triedou na prvom stupni je 1. A, na druhom stupni trieda 5. B. Srdečne blahoželáme!

  Zároveň chceme všetkých žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili, požiadať o zaslanie fotografií, ktoré dokumentujú ich pohybové aktivity. (Je to dobrovoľné.) Fotografie, ktoré následne zverejníme na webovej stránke školy, posielajte do 31. 12. 2020 na mail kubranski.nadsenci@gmail.com.

  Ďakujeme :-)

  SKOLSKa_sPORTOVa_MINUTKA_(4).pdf

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
  Kubranská 80
  911 01 Trenčín

  Poloha vchodu do areálu školy:
  N 48º 53.600´, E 018º 04.732´
 • (+421) 32-7434-008
  Fax: 032-7432-755
  vedúca ŠJ: 0911 046 615

Fotogaléria